Skip Navigation Links
Home
Wie zijn wij
Producten
Volledig Assortiment
Electronisch
Vuursteen
Aanleveren Drukwerk
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Contact

Omniatrading
Kooikerstraat 10
5042 XC Tilburg
The Netherlands

T: +31 (0)13 57 22 959
E: info@omniatrading.nl


Algemene voorwaarden

Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel Midden Brabant onder nummer 18084564 van Omnia Participaties B.V.

A. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten van Omnia Trading, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Standaardvoorwaarden van een wederpartij gelden niet, tenzij deze schriftelijke door Omnia Trading zijn aanvaard.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen expliciet schriftelijk te worden goedgekeurd door de directeur van Omnia Trading of door werknemers van Omnia Trading, die tot procuratie bevoegd zijn.

4. Prijzen
Alle prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. Overeenkomsten
Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen wanneer Omnia Trading een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

B. Inkoopbepalingen

6. Inkoopbepalingen
De wederpartij is verplicht de opdrachten binnen de overeengekomen termijn(en) uit te voeren. Voor vervroegde invoering van de opdracht is voorafgaand schriftelijke goedkeuring van Omnia Trading vereist.

7. Garantie
De wederpartij garandeert, dat alle geleverde zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd, indien deze bestemming hem is medegedeeld of anderszins redelijker wijze bekend kan zijn, alsmede dat zij conform de overeengekomen specificatie en goedgekeurde monsters zijn.

Indien de order omvat installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling of andere door de wederpartij uit te voeren werkzaamheden, garandeert wederpartij dat de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

8. Vrijwaring
De wederpartij vrijwaart Omnia Trading uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden terzake schending van door derden gepretendeerd octrooirecht, auteursrecht of enig ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht verband houdend met het geleverde. Voorts vrijwaart de wederpartij Omnia Trading tegen aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid.

9. Keuzerecht
Indien de wederpartij niet tijdig of niet conform het overeengekomen presteert, heeft Omnia Trading naar haar keuze het recht om:

a. De wederpartij in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een door Omnia Trading te bepalen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen of

b. De order, naar keuze van Omnia Trading, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

Het bovenstaande laat onverlet het recht van Omnia Trading op vergoeding van alle uit de wanprestatie voortvloeiende schade.

C. Verkoop- en betalingsvoorwaarden/

10. Auteursrechten
a. Tenzij anders overeengekomen behoudt Omnia Trading zich het auteursrecht voor van alle aan wederpartij verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Omnia Trading.

b. Bij overtreding van laatstgenoemd lid zal de wederpartij aan Omnia Trading een niet voor mindering vatbare boete verschuldigd zijn ter grootte van € 5.000,-- per overtreding, onverminderd de verplichting van de wederpartij de dientengevolge bij Omnia Trading ontstane schade te vergoeden.

c. Gegevens in drukwerken verstrekt door Omnia Trading zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Omnia Trading niet.

Verantwoordelijkheid
Omnia Trading aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gederfde winst of stagnatieschade bij de wederpartij.

12. Heffingen en belastingen
Indien na het tot stand komen ener koopovereenkomst lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten of andere lasten van overheidswege worden verhoogd of ingevoerd, kunnen de prijzen van de zaken dienovereenkomstig door Omnia Trading worden verhoogd.

13. Prijzen
a. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, gelden prijzen voor levering franco aan huis.

b. Bij levering franco is Omnia Trading verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen.

c. Zowel bij levering franco als niet franco heeft Omnia Trading de keuze van vervoermiddel.

d. De prijzen van Omnia Trading zijn de prijzen die gelden ten tijde van de levering van de zaken. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst en voor de levering één van de kostprijsfactoren van Omnia Trading is gestegen, zal Omnia Trading een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening brengen.

14. Levering
a. Door Omnia Trading opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

b. Vertraging in de aflevering, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft, zal voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan;

c. In geval de opgegeven levertijd c.q. aflevering ernstig wordt vertraagd, is Omnia Trading slechts aansprakelijk, indien deze vertraging is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van haar bestuurders of leidinggevende ondergeschikten. Alsdan is de aansprakelijkheid van Omnia Trading beperkt tot de waarde van de te leveren zaken.

15. Risico
a. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van Omnia Trading, terwijl zij in alle overige gevallen voor rekening en risico van de wederpartij reizen.

b. Vanaf het ogenblik van levering op het adres van de wederpartij komen materialen geheel voor zijn rekening en risico. Als tijdstip van levering wordt tevens beschouwd het tijdstip waarop Omnia Trading schriftelijk verklaart de betreffende zaken ter beschikking van de wederpartij te houden. De weder- partij is verplicht zich deugdelijk tegen iedere schade/ aansprakelijkheid met betrekking tot de zaken te verzekeren, ook al behoren de betreffende zaken krachtens het na te melden eigendomsvoorbehoud nog in eigendom toe aan Omnia Trading.

16. Reclame
a. Van eventuele manco's of beschadiging der geleverde zaken dient de wederpartij binnen 48 uur na ontvangst Omnia Trading schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn vervalt elk vorderingsrecht terzake.

b. Geen reclames worden geaccepteerd m.b.t. zaken, welke reeds geheel of gedeeltelijk zijn gebruikt.

c. Indien naar de mening van Omnia Trading enige reclame gegrond is, zal zij slechts gehouden zijn hetzij een billijke schadevergoeding te betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken te vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken.

Tot enige verdere schadevergoeding, in het bijzonder tot vergoeding van indirecte schade c.q. bedrijfsschade is Omnia Trading niet verplicht.

d. Ook in het geval van tijdige reclame blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan, onverlet haar bevoegdheid zich op een wettelijk opschortingrecht te beroepen ten aanzien van het betwiste gedeelte van de vordering.

17. Aansprakelijkheid
a. Voor geleverde zaken is Omnia Trading uitsluitend op de navolgende wijze aansprakelijk:
Omnia Trading is verplicht zaken af te leveren die aan de overeenkomst beantwoorden;
ingeval van door Omnia Trading verstrekte garantie is Omnia Trading aansprakelijk voor zover dit volgt uit de gegeven garantie;
Omnia Trading is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van bestuurders van Omnia Trading of leidinggevende ondergeschikten. Omnia Trading aanvaardt dan aansprakelijkheid indien en voor zover deze door haar Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven wordt gedekt, ten belopen van het door de verzekeraar uit te keren bedrag. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid tot het factuurbedrag; de aansprakelijkheid voor gederfde winst en/of stagnatieschade is beperkt tot de helft van het factuurbedrag; de wederpartij vrijwaart Omnia Trading volledig tegen alle aanspraken van derden, aanspraken uit hoofde van product aansprakelijkheid daaronder begrepen.

b. Bij toerekenbare niet levering is Omnia Trading maximaal gehouden tot vergoeding van de schade tot de helft van het factuurbedrag.

c. Door Omnia Trading gegeven garanties strekken zich niet verder uit dan de garanties door de fabrikant aan Omnia Trading gegeven.

18. Overmacht
Indien Omnia Trading één of meerdere van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en evenmin op grond van de wet, een door Omnia Trading gegeven garantie, of de verkeerde opvatting, aan Omnia Trading kan worden toegerekend, is Omnia Trading niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In geval van overmacht is Omnia Trading te hare keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze door de belemmeringen getroffen wordt, te annuleren.

19. Betaling
a. Betaling dient te geschieden ten kantore van Omnia Trading.

b. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en belangrijkheid van de levering. Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:

Betaling handelszaken contant:
Grotere handelszaken :
* 40% der overeengekomen prijs bij opdracht;
* 60% der overeengekomen prijs bij levering;

d. Omnia Trading is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft de wederpartij het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Omnia Trading tot vergoeding van onkosten en winstderving.

e. Tevens is Omnia Trading gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, verdere leveranties op te schorten, ook indien vaste levertijd is overeengekomen.
f. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de wederpartij.

g. Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op Omnia Trading te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

h. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

i. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is Omnia Trading gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenals met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

j. Omnia Trading is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van de wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd, in ieder geval wanneer Omnia Trading zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
Zij zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Uit het enkele feit dat Omnia Trading zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Indien Omnia Trading het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

h. Indien Omnia Trading in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Omnia Trading in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij.

j. Indien Omnia Trading aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient de wederpartij ook deze kosten te vergoeden.

20. Eigendomsvoorbehoud
a. De door Omnia Trading geleverde zaken blijven haar eigendom in de navolgende gevallen:
- wederpartij heeft de geleverde zaken niet of nog niet geheel betaald;
- de vorderingen van Omnia Trading op de wederpartij, inclusief schadevergoeding, rente en boete, terzake niet- nakoming van een overeenkomst die Omnia Trading tot levering van zaken verplicht, is door de laatste niet of nog niet geheel betaald.
- De wederpartij heeft de door Omnia Trading verrichte of te verrichten bijkomende diensten niet betaald tot welke Omnia Trading verplicht is krachtens de overeenkomst die tot het leveren van zaken verplicht.

b. De door Omnia Trading geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.

c. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Omnia Trading gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden, die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of te doen weghalen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, met een minimum van €1.000,-

d. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen gelden, is de wederpartij verplicht Omnia Trading hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

e. De wederpartij verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Omnia Trading ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

D. Slot

21. Geschillen
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten welke van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, zullen in eerste instantie worden berecht, onder toepassing van Nederlands recht, door de bevoegde rechter te Breda.

Unilight M3L

vanaf € 0,20
vanaf € 0,20

Unilight XH-59

vanaf € 0,25
vanaf € 0,25

Unilight XH-117

vanaf € 0,29
vanaf € 0,29